Alle leden van MBV Green Eagles dienen zich aan een aantal regels te houden. De belangrijkste zijn :

 • De contributie dient halfjaarlijks vooruit te worden betaald. De rekeningen hiervoor worden in juni en december verstuurd.
 • Bij competitiewedstrijden dient het verenigingstenue te worden gedragen. Het shirt dient voorzien te zijn van een spelersnummer, zowel op borst- als op rugzijde. Dit nummer krijg je toegewezen door de ledenadministratie. Tevens is het verplicht om zowel tijdens trainingen als wedstrijden zaalsportschoenen te dragen.
 • Volgens aanschrijving via de website www.greeneagles.nl zijn alle spelende leden verplicht een aantal keren per seizoen de administratie van een wedstrijd te verrichten (scores noteren, tijd bijhouden) of als scheidsrechter op te treden. Vanzelfsprekend wordt hierbij rekening gehouden met leeftijd en kennis van de spelregels.
 • Alle leden behoren zich in en buiten het speelveld te gedragen volgens de “Gedragscode”, zoals die in dit informatieboekje is opgenomen.
 • De verenigingstaken, die ongeveer anderhalf uur per keer vergen, zijn er om elkaar te laten basketballen. Als jezelf een wedstrijd speelt, vervullen andere leden deze taken. Bij het niet nakomen van verplichtingen zal het bestuur passende maatregelen treffen. Maatregelen kunnen bestaan uit een geldboete en/of een schorsing.

Gedragscode
Leden willen plezier hebben in basketball en zich herkennen in hun vereniging. Om deze doelstelling te bereiken zijn afspraken nodig, die gelden voor alle spelers. Als richtlijn is een gedragscode opgesteld, die afhankelijk van de opvattingen van de trainer/coach, nader kan worden geconcretiseerd. Onsportief en onbeheerst gedrag, schelden op tegenstanders, scheidsrechters of teamgenoten, discriminerende opmerkingen en obscene gebaren worden binnen een vereniging als MBV Green Eagles niet geaccepteerd. Herhaaldelijk wangedrag leidt tot royement van het lidmaatschap.

Wat hoort een speler te doen bij een training:

 • zich sportief en correct gedragen
 • beslissingen van de trainer accepteren
 • zich tijdig afmelden bij de trainer indien niet aan de training kan worden deelgenomen
 • diefstal van eigendommen en vernielingen voorkomen.

Speciaal voor de sportzaal aan de Haydnlaan geldt nog dat het laatste team dat een training heeft gehad, met de trainer verantwoordelijk is voor het opruimen van de basketballen, het uitdoen van de verlichting en afsluiten van de sportzaal.

Wat hoort een speler te doen bij een wedstrijd:

 • zich sportief en correct gedragen
 •  bij een thuiswedstrijd helpen met het gereed maken en/of ontruimen van het speelveld (spelersbanken, jurytafel en stoelen, baskets, jurymateriaal)
 •  beslissingen van de scheidsrechter accepteren
 •  zich tijdig afmelden bij de coach indien niet aan de wedstrijd kan worden deelgenomen
 •  diefstal van eigendommen en vernielingen voorkomen
 •  zorgen voor correcte wedstrijdkleding
 • vóór en ná de wedstrijd de tegenstander de hand geven
 • na de wedstrijd scheidsrechters en juryleden bedanken voor hun inzet.

Gedragscodes voor trainers/coaches en begeleiders: